Nhà sản xuất

Hallite - Sealtech Vietnam

HALLITE
CODE
PRODUCT
NAME
DRAWING APPLICATION PRESSURE
(max)bar
TEMPERATURE 
(max) °C
SLIDING
SPEED 

(max)-m/sn
15 15 Hallite Rod/ Piston 300 -30/+100 0.5
16 16 Hallite 16 Rod 300 -30/+100 4.0
18 18 Hallite 18 Rod/ Piston 400 -30/+105 0.5
511 511 Hallite Rod/ Piston 400 -30/+110 0.5
512 512 Hallite Rod/ Piston 400 -30/+110 0.5
513 513 Hallite Rod/ Piston 400 -30/+110 0.5
601 601 Hallite Rod/ Piston 400 -45/+110 1.0
605 605 Hallite Rod 400 -45/+110 1.0
610 610 Hallite Rod 400 -45/+110 1.0
616 616 Hallite Rod 240 -45/+110 1.0
617 617 Hallite 617 Rod 250 -45/+110 1.0
620 620 Hallite Rod 400 -45/+110 1.0
621 621 Hallite Rod 700 -45/+110 1.0
622 622 Hallite Rod 400 -45/+110 1.0
652 652 Hallite Rod 700 -45/+110 1.0
658 658 Hallite Rod 400 -45/+110 1.0
663 663 Hallite

Rod 400 -45/+110 1.0
673 673 Hallite

Rod 400 -45/+110 1.0
716SPN 716SPN Hallite

Rod 400 -45/+110 1.0
OL OL Hallite

Rod 400 -45/+110 1.0
R16 R16 Hallite

Rod 400 -45/+110 1.0
RCG RCG Hallite

Rod 400 -45/+110 1.0
RDA RDA Hallite

Rod 400 -45/+110 1.0
RDS RDS Hallite

Rod 400 -45/+110 1.0
663 663 Hallite

Rod 400 -45/+110 1.0
744 744 Hallite Rod 700 0/+60 0.3
OL OL Hallite OL Rod/ Piston - - -
15 15 Hallite Piston 300 -30/+100 4.0
18 18 Hallite Piston 300 -30/+100 4.0
71 71 Hallite Piston 300 -30/+100 4.0
511 511 Hallite Rod/ Piston 400 -30/+110 0.5
512 512 Hallite Rod/ Piston 400 -30/+110 0.5
513 513 Hallite Rod/ Piston 400 -30/+110 0.5
601 601 Hallite Rod/ Piston 400 -45/+110 1.0
606 606 Hallite 606 Piston 400 -30/+105 0.5
656 656 Hallite 656 Piston 400 -30/+110 0.5
659 659 Hallite 659 Piston 400 -30/+110 0.5
P16 P16 Hallite 659 Piston 400 -30/+110 0.5
50 50 Hallite 50 Piston 350 -30/+100 0.5
51 51 Hallite 51 Piston 700 -30/+105 0.5
52 52 Hallite 52 Piston 600 -30/+110 0.5
53 53 Hallite 53 Piston 500 -30/+110 0.5
54 54 Hallite 54 Piston 350 -30/+100 0.5
56 56 Hallite 56 Piston 500 -30/+105 0.5
58 58 Hallite 58 Piston 700 -30/+110 0.5
64 64 Hallite 64 Piston 400 -30/+110 0.5
65 65 Hallite 65 Piston 160 -30/+100 0.5
68 68 Hallite 68 Piston 500 -30/+105 0.5
77 77 Hallite 77 Piston 350 -30/+110 0.5
83 83 Hallite 83 Piston 400 -30/+110 0.5
454 454 Hallite 454 Piston 340 -30/+100 4.0
455 455 Hallite 455 Piston 350 -30/+100 4.0
714 714 Hallite 714 Piston 500 -40/+110 1.0
730 730 Hallite 730 Piston 700 -40/+110 0.3
735 735 Hallite 735 Piston 500 -40/+120 1.5
753 753 Hallite 753 Piston 400 -30/+100 0.5
754 754 Hallite 754 Piston 500 -40/+110 1.0
755 755 Hallite 755 Piston 350 -40/+110 1.0
764 764 Hallite 764 Piston 250 -30/+110 1.0
770 770 Hallite 770 Piston - - -
775 775 Hallite 775 Piston 350 -30/+110 1.0
780 780 Hallite 780 Piston 400 -30/+100 0.5
CT CT Hallite GPS Piston 350 -30/+100 2.0
G54 G54 Hallite 770 Piston Max Range Max
GP2 GP2 Hallite 775 Piston 350 -30/+110 1.0
GPS GPS Hallite GPS Piston 350 -30/+100 2.0
P54 P54 Hallite 780 Piston 400 -30/+100 0.5
PCA PCA Hallite 780 Piston 400 -30/+100 0.5
PCG PCG Hallite 780 Piston 400 -30/+100 0.5
PDS PDS Hallite GPS Piston 350 -30/+100 2.0
PFR PFR Hallite 780 Piston 400 -30/+100 0.5
07 07 Hallite 07 Vee Pack Max Range Max
09 09 Hallite 09 Vee Pack 350 -30/+110 1.0
11 11 Hallite 11 Vee Pack 400 -30/+100 0.5
13 13 Hallite 13 Vee Pack 350 -30/+100 2.0
14 14 Hallite 14 Vee Pack Max Range Max
33 33 Hallite 33 Wiper seal 350 -30/+110 4.0
37 37 Hallite 38 Wiper seal - -40/+120 4.0
38 38 Hallite 38 Wiper seal - -40/+120 4.0
335 335 Hallite 335 Wiper seal - -30/+100 5.0
520 520 Hallite 520 Wiper seal - -45/+110 4.0
521 521 Hallite 521 Wiper seal - -40/+110 4.0
820 820 Hallite 820 Wiper seal - -45/+110 4.0
831 831 Hallite 831 Wiper seal - -45/+110 4.0
834 834 Hallite 834 Wiper seal - -45/+110 4.0
839 839 Hallite 839 Wiper seal - -45/+110 4.0
839N 839N Hallite 839N Wiper seal - -45/+110 4.0
842 842 Hallite 842 Wiper seal - -45/+110 4.0
844 844 Hallite 844 Wiper seal - -45/+110 4.0
846 846 Hallite 846 Wiper seal - -45/+110 4.0
847 847 Hallite 842 Wiper seal - -45/+110 4.0
860 860 Hallite 844 Wiper seal - -45/+110 4.0
862 862 Hallite 862 Wiper seal - -45/+110 4.0
864 864 Hallite 864 Wiper seal - -45/+110 4.0
E2W E2W Hallite 864 Wiper seal - -45/+110 4.0
85W E5W Hallite 864 Wiper seal - -45/+110 4.0
ELA ELA Hallite 864 Wiper seal - -45/+110 4.0
EXF EXF Hallite 864 Wiper seal - -45/+110 4.0
EXG EXG Hallite 864 Wiper seal - -45/+110 4.0
63 63 Hallite 63 Bearing - -45/+110 5.0
87 87 Hallite 87 Bearing - -50/+200 5.0
506 506 Hallite 506 Bearing - -40/+120 5.0
533 533 Hallite 533 Bearing - -40/+120 5.0
533G 533G Hallite 533G Bearing - -40/+120 5.0
533T 533T Hallite 533T Bearing - -40/+120 5.0
540 540 Hallite 540 Bearing - -40/+120 -
708 708 Hallite 708 Bearing - -40/+100 -

SEALTECH VIETNAM

GIỎ HÀNG

LANGUAGE

FANPAGE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


HOTLINE
ĐT: 0946 265 720
Email: info@sealtech.com.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email:

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email:

LƯỢT TRUY CẬP

Đối tác